Aanmelding

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) wordt er een onderscheid gemaakt tussen de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Uw huisarts of medisch specialist maakt op basis van uw klachten een inschatting van de ernst van de problematiek en of u daarvoor binnen de Generalistische Basis of binnen de Specialistische GGZ behandeld dient te worden.

Wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist, kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen. Overigens kunt u ook zonder vooroverleg met een verwijzende instantie contact met ons opnemen. Mocht het tot verdere afspraken binnen de praktijk komen, dan is alsnog een verwijzing noodzakelijk. Aan de hand van een voorlopige inventarisatie van uw hulpvraag kijken we samen met u of een verwijzing naar onze praktijk zinvol is.

Intake

Na aanmelding vindt een wederzijds kennismakingsgesprek plaats. Soms lukt het om in dit eerste gesprek al te komen tot concrete behandelafspraken. In de meeste gevallen vinden er nog een of twee gesprekken plaats om uw problematiek verder in te kaart te brengen, zoals uw voorgeschiedenis en huidige levensomstandigheden. Op basis van deze gegevens stellen we een (voorlopige) diagnose.

Adviesgesprek

In een adviesgesprek zullen we de mogelijkheden voor therapie met u bespreken en u een voorstel doen voor een bepaalde vorm van therapie. We zullen u in grote lijnen uitleggen wat de therapie inhoudt en een inschatting geven hoe lang de behandeling zal duren. Deze inschatting kan afhankelijk van het verloop van de behandeling worden aangepast. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of de therapie u iets lijkt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde therapie en heeft u nog vragen.
Als u bij ons toch niet op de goede plek blijkt te zijn dan kunnen wij met u meedenken over andere behandelmogelijkheden.

Behandeling en evaluatie

Wanneer we besluiten een behandeling te starten, maken we een behandelplan. Tijdens de behandeling bespreken we regelmatig of we nog op de goede weg zitten, wat er mogelijk bijgesteld dient te worden en wanneer de behandeling kan worden afgesloten. Wanneer een (thuiswonende) jongere bij ons in behandeling is, zullen wij altijd afspraken maken met ouders over hoe zij bij de behandeling betrokken worden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten om het beloop van de klachten te beoordelen (ROM-metingen).

BeŽindiging therapie

Over het algemeen besluiten we in overleg en aan de hand van evaluatiemomenten, wanneer de therapie stopt. Afhankelijk van de therapievorm en therapieduur, zal het afronden en afsluiten onderdeel zijn van het therapieproces.

Therapievormen

Afhankelijk van uw klachten, persoonlijkheidsstijl en hulpvraag, kunnen wij u de volgende therapievormen voorstellen:
CGT - EMDR - Schemagerichte therapie - Psychodynamische therapie - Cliëntgerichte therapie. Voor toelichting over de achtergrond en inhoud van deze therapievormen, kijk hier.

Rapportage en samenwerking met derden

Het is gebruikelijk om na intake en bij afsluiting van de behandeling schriftelijk te rapporteren aan de huisarts. Mocht er een andere vorm van rapportage wenselijk zijn, bijv. bedrijfsarts, verwijzing elders, dan zal dit expliciet met u besproken worden.
Het is mogelijk dat bijv. uw partner, ouders of andere betrokkene, een keer aanwezig zijn bij een gesprek. Dit zullen we dan altijd met u bespreken en in overleg laten plaatsvinden.
We hebben nauwe samenwerkingsverbanden met een aantal psychiaters, relatie- en gezinstherapeuten, kind- en jeugdpsychologen en psychotherapeuten, fysiotherapeuten en lichaamsgerichte/non-verbale therapeuten. Mocht consultatie of aanvullende (deel-)behandeling van een van deze therapievormen zinvol lijken, dan zullen we dit aan u voorleggen, ofwel bij aanvang van de behandeling ofwel gedurende de behandeling.

copyright Psychotherapiepraktijken Leiden

2016